تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ شکسته , تعبیر خواب تخم مرغ شکستن , تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده سفید

تعبیر خواب تخم مرغ سفید و شکسته ، تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده شکستن در خواب همگی در سایت پارسی زی. با ما همراه باشید.

خواب ها ممکن است در واقعیت تطابق نداشته باشند.مثلا اگر گنج در خواب پیدا کنیم ممکن است تعبیرش بد باشد.خواب هایی هستند که شبیه هم نیستند ولی تعبیر یکسانی دارند.مثلا در کمال تعجب تعبیر خواب پوست تخم مرغ شکسته شده با تعبیر خواب فضله موش یکی است.

تخم مرغ در خواب

آنلی بیتون معتقد است دیدن تخم مرغ در لانه مرغ به دست آوردن ثروت بسیار زیاد است.همچنین دیدن یک جعبه تخم مرغ به این موضوع اشاره دارد که معاملات خوبی برای شما در راه است.

اگر در خواب روی سر و صورت شما تخم مرغ ریخته شود تعبیر اسن خواب این است که شما طلا و جواهرات به خود می آویزید تا به دیگران پز بدهید.دیدن تخم پرندگان دیگر به غیر از مرغ ، رسیدن ارث از جایی است که انتظارش را ندارید و موفقیت در کارهاست.

تعبیر خواب خوردن گوشت گرگ هم ارث رسیدن است. تعبیر خواب جوجه عقاب نیز موفقیت است.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که عبیر دیدن تخم مرغ تازه در خواب خبرهای خوش است.داشتن تخم مرغ تازه بدست آوردن پول است.

حضرت یوسف ع تخم مرغ را در خواب زن و کنیز کم سن و سال می داند و همچنین می توانیم تعبیر دیدن گربه در خواب را چنین زنی بدانیم و تعبیر خواب کفش از دید امام صادق نیز زن و کنیز و خادم است.

لوک اویتنهاو می گوید که گرفتن تخم مرغ سود است و پختن آن بدگویی کردن است و دیدن تخم مرغ ، دعوا و جنجال است.همچنین دین زرده تخم مرغ در خواب هدیه است.

می گویند که زنی پیش محمد بن سیرین آمد و گفت خواب دیده ام که تخم مرغ را زیر چوبی گذاشتم و آن تخم جوجه شد.محمد بن سرین تعبیر خواب او را رساندن زنان و مردان بهم برای زنا دانست و از او خواست که توبه کند.

تعبیر خواب خوردن تخم مرغ

آنلی بیتون معتد است که خودرن تخم مرغ در رویاها نماد آشفتگی های زیاد در خانواده شما است.

در کتاب سرزمین رویاها تعبیر این خواب ، ازدواج است.نویسنده این کتاب می گوید که تخم مرغ خوردن در خواب تعبیری کاملا مشابه انگشتر نقره در خواب دارد و هر دو به ازدواج تعبیر می شوند.

تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب ببینی که تعدادی تخم مرغ تازه شکسته شده اند ، شما بخت و اقبال خوبی خواهید داشت و به همه آرزوهای خود خواهید رسید.

در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که دیدن تخم مرغ شکسته در خواب تعبیرش یک مشاجره و دعوا و محاکمه شدن است.پوست تخم مرغ شکسته نیز تعبیرش ضرر و زیان مالی است.تعبیر خواب شکستن تخم ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتن است.

تعبیر اینکه جوجه ها از تخم بیرون بیایند شنیدن خبرهای بسیار خوب است.اگر در خواب ببینی که حیوانی تخم پرنده ای را می خورد در زندگی شما و اطراف آن تغییراتی در راه است.

لوک اویتنهاو شکستن و له کردن تخم مرغ در خواب را ناراحتی و نارضایتی می داند.

تعبیر خواب تخم مرغ گندیده

آنلی بیتون می گوید که اگر چنین خوابی را شما ببینید در واقعیت مال و ثروت خود را خواهید از دست داد.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که تخم مرغ گندیده و کهنه در خواب دیدن نشان از خبرهای ناراحت کننده است.

لوک اویتنهاو می گوید که دیدن تخم مرغ گندیده در خواب موانعی در مسیر موفقیت شما است.

تعبیر خواب خریدن تخم مرغ

لیلا برایت می گوید که در خواب ببین که تخم مرغ می خری به زودی سود مالی خوبی می کنی.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که خریدن تخم مرغ تعبیرش این است که شما کسی را دوست دارید که شما را دوست ندارد یا به شما وفادار نیست.

لوک اویتنهاو خریدن تخم مرغ را ضرری که به شما می رسد تعبیر می کند.

تعبیر خواب مرغ و تخم مرغ

لیلا برایت می گوید تعبیر خواب اینکه مرغی در خواب بر روی تخم های خود خوابیده باشد خوب است و به شما خبرهای خوبی می رسد.

در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که اگر ببنید که مرغ ها تخم می کنند ، سود زیادی در کار به شما می رسد.

تعبیر خواب تخم مرغ رنگ شده

لیلا برایت معتقد است که دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب نشان از سختی و مشقت است و اگر کسی به شما تخم مرغ رنگ شده هدیه بدهد در آینده به کسی علاقه مند می شوید.

در کتاب سرزمین رویاها امده است که تخم مرغ قهوه ای خبر های ناراحت کننده است و تخم مرغ حنایی ، تهدید شدن است و تخم مرغ رنگی ناکامی است.

تعبیر خواب تخم مرغ سفید

بر طبق آنچه در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است تعبیر دیدن این خواب رسیدن خبر های خوش و خوب است